Menu Zamknij

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pogotowie-konin.net.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,

STRONA POSIADA NASTĘPUJĄCE UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników,
  • opisy zdjęć

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Danuta Jankowska, email: wcrm@pogotowie-konin.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 245 19 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – więcej

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU SIEDZIBY WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SP. Z O.O.

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Drzwi otwierane tradycyjnie. Przy drzwiach znajduje się domofon dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.25 do 15.00

Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. Kard. S. Wyszyńskiego znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z personelem.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

Dostępność budynku

Na parterze budynku, znajduje się sekretariat oraz Punkt Obsługi Interesanta. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNA

W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w Sekretariacie Spółki.

W Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Informacje o dostępie do usługi znajdują się na stronie internetowej WCRM sp. z o.o.

Na wniosek osoby uprawnionej Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. zapewnia dostępność architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną w formie określonej w tym wniosku.