Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UEL 119) RODO informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1;

2 .Pod adresem e-mail iod@pogotowie-konin.net lub listownie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa oraz prowadzenia szkoleń;

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, oraz art.9 ust.2 lit. c, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – dalej RODO, w związku z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem m.in:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

7. Dane osobowe pozyskane do celów przeprowadzenia szkoleń przechowywane są do czasu obowiązywania umów z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych m.in.: określonych prawem podatkowym oraz handlowym dotyczących umów oraz faktur;

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich nie podanie może skutkować niemożliwością realizacji kompleksowej opieki zdrowotnej;

9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

10.  Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie będzie przekazywał do państwa trzeciego;

11.  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych;

PLIKI "COOKIES"

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Szczegóły odnośnie plików cookies znajdziecie Państwo w “Polityce cookies”