Menu Zamknij

Wniosek o zapewnienie dostępności

Informowanie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Każdy ma prawo poinformować nas o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o., o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informację można przekazać:

 • pocztą: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1,  62-510 Konin,
 • pisemnie – za pomocą poczty elektronicznej: wcrm@pogotowie-konin.net,
 • pisemnie – za pomocą faxu: nr 63 243 42 42,
 • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 63 245 19 51.

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Sekretariacie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. ul Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin;
 • pocztą: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. ul Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-510 Konin;
 • pisemnie – za pomocą poczty elektronicznej: wcrm@pogotowie-konin.net;
 • pisemnie – za pomocą faxu: nr 63 243 42 42;
 • telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej: nr 63 245 19 51.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności, o które wnioskuje dana osoba, następuje do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym
we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot zapewnienia dostęp alternatywny wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo
 • w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności, wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności: e-mail: wcrm@pogotowie-konin.net, tel.: 63 245 19 51

Pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno komunikacyjnej wersja edytowalna i do druku.